სარეგისტრაციო ფორმა ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებლი ბიზნესოპერატორებისათვის
„საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 დადგენილებით (01.04.2020 წლის N211 დადგენილებით შესული ცვლილებების გათვალისწინებით) დამტკიცებული დანართი N2-ის - „ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალის“ მიხედვით, განისაზღვრა იმ ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალი, რომლის თანახმადაც, საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში, ბიზნესოპერატორებს/მეწარმე სუბიექტებს, სათანადო პირობების შესაბამისად, არ ეზღუდებათ ფუნქციონირება.

ამ დადგენილების დანართი N1-ით კი დამტკიცდა იმ ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი ბიზნესოპერატორების/მეწარმე სუბიექტების ჩამონათვალი, რომლებსაც, საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში არ ეზღუდებათ ფუნქციონირება.

ამავე დადგენილების მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, „საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია, დამატებით განსაზღვროს იმ ეკონომიკური საქმიანობების ან/და ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი ობიექტების/მეწარმე სუბიექტების ჩამონათვალი, რომლებიც არ იზღუდება და რომელთა ფუნქციონირებაც აუცილებელია საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში“.

გამომდინარე აღნიშნულიდან, ბიზნესოპერატორები/მეწარმე სუბიექტები, რომლებიც, საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში, დაინტერესებულნი არიან გააგრძელონ ეკონომიკური საქმიანობა, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (www.mepa.gov.ge) უნდა შეავსონ ელექტრონული სარეგისტრაციო ფორმა.

სარეგისტრაციო ფორმის განხილვის შემდეგ, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მომზადდება ინფორმაცია საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში, სათანადო პირობების შესაბამისად, ბიზნესოპერატორის/მეწარმე სუბიექტებისათვის ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ. ამ დროს გათვალისწინებული იქნება, თუ რამდენად აქვს ბიზნესოპერატორს/მეწარმე სუბიექტს შესაძლებლობა, ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის და აღკვეთის მიზნით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების შესაძლებლობა.

აღნიშნული ინფორმაცია წარედგინება საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით შექმნილ უწყებათაშორის საბჭოსთან არსებულ საგანგებო მდგომარეობის მართვის ოპერაციულ შტაბს.

საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში, ბიზნესოპერატორისათვის საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 დადგენილების (01.04.2020 წლის N211 დადგენილებით შესული ცვლილებების გათვალისწინებით) დანართით განსაზღვრული ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების თაობაზე, საქართველოს მთავრობას მიმართავს მხოლოდ უწყებათაშორის საბჭოსთან არსებულ საგანგებო მდგომარეობის მართვის ოპერაციული შტაბის თანხმობის შემთხვევაში.

გადაწყვეტილებას ბიზნესოპერატორისათვის/მეწარმე სუბიექტისათვის ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ იღებს საქართველოს მთავრობა.

ბიზნეოპერატორის/მეწარმე სუბიექტის მიერ გაცხადებული პირობების და აღებული ვალდებულებების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები.

საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის დეკრეტი N1-ით - „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ და საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 დადგენილებით (01.04.2020 წლის N211 დადგენილებით შესული ცვლილებების გათვალისწინებით) განსაზღვრული საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევა გამოიწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას - ბიზნეოპერატორისათვის/მეწარმე სუბიექტისათვის ადმინისტრაციულ ჯარიმას და ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების შეჩერებას.


ასევე გაეცანით საქართველოს მთავრობის მიერ კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით გაცემულ რეკომენდაციებს კონკრეტული ბიზნეს საქმიანობებისათვის https://stopcov.ge/ka/Recommendation